L'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix el dret a l'habitatge com a part del dret a un nivell de vida adequat

“Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.”

Proyecto en colaboración con
Palouzié Studio  ·  Ferran Izquierdo